Zusatztafel Meysenbugstrasse

 
 


HNA vom 11. Oktober 2006